Algemene Leverings-
en Betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Global Creations, gevestigd te Nijkerk, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland te Almere onder dossiernummer 32084997, de dato 27 juli 2017.

Artikel 1. Definities 1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer opdracht geeft. opdrachtnemer: de partij die de opdracht van opdrachtgever aanvaardt. Opdrachtnemer is gebruiker van deze algemene voorwaarden. derden: de partij tot wie opdrachtnemer op enigerlei wijze in enige rechtsbetrekking staat, dan wel heeft gestaan, inclusief opdrachtgever en of aan opdrachtgever gelieerde entiteiten, al dan niet vallende onder een raamovereenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of over- eenkomsten.

2.2  De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Eventueel ingevolge art. 3 toepasselijke inkoopvoorwaarden van derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden van derden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.

2.3  Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk met opdrachtnemer is overeengekomen.

2.4  De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden

3.1 3.2

De algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; opdrachtnemer aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden voor een opdracht als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard of worden over- eengekomen.

Algemene voorwaarden van derden worden slechts door opdrachtnemer aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op latere overeenkomsten tussen dezelfde contractspartijen zijn niet automatisch wederom die algemene voorwaarden van toepassing. Bij iedere overeenkomst afzonderlijk dient toepassing van die algemene voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1  Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, zij dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Aanbiedingen kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De geldigheidsduur van deze aanbiedingen bedraagt 14 dagen na verzending daarvan, tenzij opdrachtnemer op of bij de aanbieding een andere termijn heeft genoemd. Aanbiedingen zijn slechts rechtsgeldig indien deze door de daartoe bevoegde personen van de opdrachtnemer zijn ondertekend. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de termijn waarbinnen de aanbieding dient te worden geaccepteerd te verlengen met een door haar te bepalen periode.

4.2  Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en begrotingen, welke opdrachtnemer bekend maakt, zijn voor opdrachtnemer niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen opdrachtnemer aanbiedt. Indien bij aanbiedingen door opdrachtnemer monsters worden verstrekt, of kleuren(combinaties) worden genoemd, dan wel daarnaar wordt verwezen, dienen deze mededelingen om een indruk te geven van het te leveren product en zijn deze niet bepalend voor de te leveren samenstelling en/of kwaliteit. Afwijkingen geven de opdrachtgever geen recht om de ontvangst van de producten, dan wel de betaling daarvan te weigeren of wijziging van de overeenkomst, dan wel enigerlei schadevergoeding van opdrachtnemer te verlangen.

4.3  Begrotingen van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn eveneens voor opdrachtnemer niet bindend en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden. Afwijkingen van de aard en de omvang van de te verrichten werkzaamheden geven opdrachtgever geen recht betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van opdrachtnemer te verlangen.

4.4  Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de Nederlandse- of buitenlandse overheid opgelegde heffingen. Indien opdrachtnemer in een aanbieding meerdere producten aanbiedt en één prijs vermeldt, geldt deze prijs uitsluitend voor de gehele aanbieding.

4.5  Indien de aanbieding (tevens) de levering van drukwerk betreft is een marge van 10% toegelaten, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder in ontvangst te nemen en te betalen.

4.6  Het doen van een aanbieding verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Indien de aanbieding van opdrachtnemer niet wordt aanvaard en er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, is het derden niet geoorloofd de informatie opgenomen in de aanbieding te gebruiken, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 5. Overeenkomsten

5.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer binden deze laatste niet, voor

zover ze door opdrachtnemer niet schriftelijk zijn bevestigd dan wel aanvaard. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5.2  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen, of zoveel eerder indien de uitvoering van de opdracht eerder daadwerkelijk door de opdrachtnemer is gestart.

5.3  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5.4  Elke met opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.

5.5  De rechten uit de door opdrachtgever met opdrachtnemer gesloten overeenkomst zijn niet overdraagbaar, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5.6  Ingeval er sprake is van een raamovereenkomst met opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden de aan hem gelieerde entiteiten die vallen onder de raamovereenkomst de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de schade die hieruit voortkomt.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht

6.1  Aanvullende afspraken of wijzigingen in de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging door de opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

6.2  Indien als gevolg van uitdrukkelijk overeengekomen aanvullende afspraken of wijzigingen in de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, voor opdrachtnemer hogere kosten ontstaan, dan wel meer werkzaamheden met zich meebrengen, dan waarop bij de prijsopgave of offerte kon worden gerekend, worden deze kosten en/of worden deze meerdere werkzaamheden opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten dan wel vermindering van werkzaamheden tot gevolg hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen. Een en ander conform artikel 7.5.

6.3  Door de opdrachtgever, na het tot stand komen van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2, verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schrifte- lijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opge- geven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om verlangde wijzigingen te weigeren, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst te ontbinden of op enigerlei wijze schadevergoeding van opdrachtnemer te vorderen.

6.4  Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door opdrachtnemer wordt overschreden, welke termijnoverschrijding alsdan geheel voor rekening en risico komt van de opdrachtgever.

6.5  De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de opdracht / overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middels van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 7. Prijswijzigingen

7.1  Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer, door onvoorziene omstandigheden welke zich voordoen na het uitbrengen van de offerte of de aanbieding, de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn stijgen dan wel indien zich overige omstandigheden voordoen welke een stijging van de kosten voor het te leveren product of de te verrichten diensten veroorzaakt.

7.2  Indien in de aanbieding werkzaamheden of producten zijn opgenomen die door de opdrachtgever worden verricht en/of geleverd en opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten verbonden aan het zelf verrichten van die werkzaamheden of leveren van die producten aan de opdrachtgever door te berekenen, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het gestelde in artikel 14.

7.3  Indien ten gevolge van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever kosten worden gemaakt, blijven deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4  Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever nalaat de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer mogelijk te maken, of geen medewerking verleent aan opdrachtnemer worden aan de opdrachtgever doorberekend.

7.5  De opdrachtnemer is overeenkomstig artikel 6 bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen en te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijke specificaties aanbrengt. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1  Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen etcetera behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Openbaar maken, kopiëren en/of verveelvoudigen op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

8.2  De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen etcetera blijven onvervreemdbaar eigendom van opdrachtnemer en dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer onverwijld geretourneerd te worden. Het vorenstaande lijdt geen uitzondering indien de verwaardigde werken als afzonderlijke post in het aanbod op de factuur staan vermeld.

8.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling door opdrachtgever, eventuele ondergeschikten en werknemers van opdrachtgever, dan wel ondernemingen of personen welke op enigerlei wijze gelieerd zijn aan opdrachtgever, is opdrachtgever een boete verschuldigd van € 50.000,-- per overtreding en € 1.000,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt en welke boete niet voor rechterlijke matiging vatbaar is, onverminderd het recht van opdrachtnemer om aanspraak te maken op verdere schadevergoeding.

Artikel 9. Uitvoering van de opdracht en levering

9.1  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld ontstaan er tussen die derden en de opdrachtgever rechtstreeks overeenkomsten, indien zulks tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. Opdrachtnemer zal in dat geval geen partij zijn bij deze tussen de derden en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten. Opdrachtgever stemt door aanvaarding van de opdracht in met de door opdrachtnemer aangewezen en nog aan te wijzen derden die ten behoeve van de verleende opdracht werkzaamheden gaan uitvoeren dan wel producten gaan leveren.

9.2  Indien opdrachtgever zelf derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij/zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. De in opdracht van opdrachtgever door derden uit te voeren werkzaamheden geschieden geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever terzake de werkzaamheden welke door de door opdrachtgever aangewezen derden zijn en/of worden ver- richt.

9.3  De aan opdrachtgever te leveren producten zijn vanaf ontvangst door opdrachtnemer voor risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder alle omstandigheden vindt eventueel transport voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.

9.4  Overeengekomen levertijden zijn steeds bij benadering vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 12, kan overschrijding van de levertijd nimmer aanspraak geven op enigerlei schadevergoeding, in welke vorm dan ook of op ontbinding van de overeenkomst behoudens het bepaalde in artikel 9.8.

9.5  Levertijden welke door de leveranciers van opdrachtnemer zijn opgegeven, binden opdrachtnemer niet. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake een mogelijke overschrijding van de door de leveranciers van opdrachtnemer genoemde levertijd. Evenmin kan opdrachtgever in dat geval aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding, in welke vorm dan ook of op ontbinding van de overeenkomst, behoudens het bepaalde in artikel 9.8.

9.6  Indien opdrachtgever weigert de producten in ontvangst te nemen, welke door opdrachtnemer zijn geleverd, is de opdrachtgever verplicht alle uit voornoemde weigering voortvloeiende kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. De producten staan alsdan voor rekening en risico ter beschikking van de opdrachtgever, doch opdrachtnemer zal alsdan gerechtigd zijn de producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van ver- goeding van schaden, gederfde winst en/of interest. Daarenboven is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten en eventueel te ontbinden overeenkomstig het gestelde in artikel 14.

9.7  Indien opdrachtgever weigert de toegang te verlenen tot de plaats waar opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst dient te verrichten, of – al dan niet tijdelijk - feitelijk verhindert dat opdrachtnemer die toegang verkrijgt, is opdrachtgever verplicht alle hieruit voortvloeiende kosten en schade aan opdrachtnemer te vergoeden. Daarenboven is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten en eventueel te ontbinden overeenkomstig het gestelde in artikel 14.

9.8  Wanneer bij de overeenkomst is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is opdrachtgever gerechtigd, om na ommekomst van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de overeenkomst te ontbinden, mits opdrachtnemer terzake in verzuim is. Alles behoudens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer als geregeld in artikel 14. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van zijn beroep op ontbinding. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan doordat geen of vertraagde levering heeft plaatsgevonden.

9.9  Indien door opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst zaken aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, zijn deze zaken vanaf het moment van levering aan opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever en dient opdrachtgever deze adequaat te verzekeren. Bij het einde van de overeenkomst worden de zaken door of in opdracht van opdrachtnemer geïnspecteerd. Eventuele beschadigingen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering

10.1  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de door opdrachtnemer te leveren producten weigert af te nemen, is hij/zij verplicht de in artikel 9.6 genoemde schade aan opdrachtnemer te vergoeden. Voorts zal de opdrachtgever opdrachtnemer bij wege van aanvullende schadeloosstelling verschuldigd zijn een vergoeding van de tot dan toe door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, een en ander conform de tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voorts tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering der producten.

10.2  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Reclames en klachten

11.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op

gebreken en bij aanwezigheid daarvan, opdrachtnemer hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering opdrachtnemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op het indienen van klachten.

11.2  Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Klachten worden door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen wanneer opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl opdrachtgever het beweerde gebrek aan de producten na grondig onderzoek had kunnen constateren.

11.3  De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door opdrachtgever met alle middelen worden aangetoond, met dien verstande dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan het geleverde product aan de bij opdrachtnemer ten aanzien van dat product geldende specifica- tie(s).

11.4  Op opdrachtgever rust de bewijslast dat de producten, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door opdrachtnemer zijn geleverd.

11.5  Indien de klacht naar het oordeel van opdrachtnemer juist is, zal opdrachtnemer te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, hetzij de geleverde producten gratis vervangen na terugzending daarvan door opdrachtgever in de originele toestand. Betaling van de schadevergoeding door opdrachtnemer geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 15.8 en 15.9. Opdrachtnemer is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

11.6  Klachten geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

11.7  Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na de verrichte werkzaamheden en/of na verzending van de factuur te worden ingediend. Het bepaalde in de leden 1 t/m 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij zulks in strijd is met de aard of strekking van dat artikellid.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1  Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door vertraagde levering, ondeugdelijkheid van geleverde producten, of anderszins, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

12.2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door de werkzaamheden welke door derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden verricht, dan wel ontstaan door de door derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht geleverde producten.

12.3  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten ontstaan tijdens verzending ervan, indien niet franco is geleverd.

12.4  Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van werknemers en medewerkers van opdrachtnemer en van derden die door of vanwege opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wier diensten door opdrachtnemer gebruik is gemaakt. De opdrachtgever is gehouden zowel opdrachtnemer als de onder deze bepaling bedoelde (rechts-)personen te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden.

12.5  Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder dan de hoogte van het netto-factuurbedrag van de betreffende levering, terwijl de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

12.6  In de bedingen in bovenstaande artikelleden wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

12.7  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden ter zake van schade verband houdende met of voortvloeiende uit (het gebruik van) de door opdrachtnemer geleverde producten en/of verrichte werkzaamheden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1  Totdat alle vorderingen die opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de door opdrachtnemer geleverde producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van opdrachtnemer. Ingeval van enige beschadiging komen opdrachtnemer de rechten toe op eventuele schadevergoeding door verzekeraars.

13.2  De opdrachtgever is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op deze producten pandrechten of andere zekerheidsrechten te vestigen of anderszins daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producten te verrichten.

13.3  Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet nakomt, of gerede vrees bestaat dat deze zijn verplichtingen niet nakomt, is opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht is de pro- ducten alsdan op eerste afroep franco aan opdrachtnemer te retourneren. Ingeval opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/ worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

13.4  Opdrachtnemer heeft de hiervoor in lid 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden eveneens indien de opdrachtgever liquideert, een besluit neemt tot terugbetaling op aandelen, een besluit neemt tot fusie of splitsing, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, of met beslag op zijn vermogen wordt bedreigt of (wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlijden, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

13.5  De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

13.6  Mocht te eniger tijd blijken dat de opdrachtgever niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbetaalde gedeelte van het verschuldigde.

Artikel 14. Toerekenbare tekortkoming, opschorting en ontbinding

14.1  Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, alsmede in het geval van faillissement dan wel aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever dan wel aanvraag van voornoemde surseance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of met beslag op zijn vermogen wordt bedreigd of (wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlijden, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer zal alsdan gerechtigd zijn de overeenkomst c.q. de overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, of de uitvoering van deze overeenkomsten op te schorten, zulks zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten. opdrachtnemer zal gerechtigd zijn van de opdrachtgever betaling te vorde- ren van reeds gemaakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de opdrachtgever.

14.2  Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel opdrachtnemer alsook de opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

14.3  Als overmacht worden onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt of nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd, zoals stormschade en andere natuur- rampen, overstroming, brand, of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, gehele of gedeeltelij- ke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, verlies of beschadigingen van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van opdrachtnemer vallen.

14.4  Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en deze keuze middels een aangetekend schrijven aan de andere partij kenbaar te maken.

14.5  Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden welke voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen welke door opdrachtnemer zijn gedaan voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

14.6  Opdrachtnemer heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

14.7  Ingeval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door opdrachtnemer ten gevolge van over- macht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 15. Betaling

15.1  Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2  Alle betalingen dienen in Nederlandse valuta plaats te vinden – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

15.3  Klachten, van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

15.4  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is en/of zal zijn. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door opdrachtnemer verlangde genoegzame zekerheid, is opdrachtnemer bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het ge- stelde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

15.5  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopprijs dan wel een voorschot op de in rekening te brengen werkzaamheden te verlangen. Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is opdrachtnemer bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

15.6  Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven of afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal opdrachtnemer gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

15.7  Alle kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag - gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk - zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bui- tengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten bedra- gen in elk geval 15 % van het te innen bedrag met een minimum van € 250,--. Indien de werkelijk door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten meer bedragen is de opdrachtgever deze kosten aan opdrachtnemer verschuldigd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

15.8  Betalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot mindering van de door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daarna tot mindering van aangekweekte rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom, waarbij in het geval opdrachtgever

meerdere facturen van opdrachtnemer onbetaald heeft gelaten betalingen in eerste plaats strekken tot mindering van de jongste factuur.

15.9 Indien opdrachtnemer na acceptatie van reclames en klachten aan opdrachtgever een billijke schadevergoeding betaalt, wordt het bedrag van deze schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.8 in mindering gebracht op de vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever. Indien opdrachtnemer geen vordering meer heeft op de opdrachtgever, dan zal het bedrag aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.

Artikel 16.Geschillen

16.1  Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigings- plaats van opdrachtnemer, zulks onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om desgewenst de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever te verzoeken.

16.2  Op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is overigens het Nederlands Recht toepasselijk.